Результати впровадження

Аналітична довідка щодо стану та результатів впровадження міжнародних освітніх ініціатив Intel в Україні Cтаном на 01.08.2011р.

 •  «Фундаментальні знання з математики і природничих наук, у поєднанні з основними навичками 21 століття такими як: вирішення проблем, критичне мислення і співробітництво, створюють основу для інновацій. За останнє десятиліття корпорація Intel та благодійний фонд Intel інвестували понад 1 млрд. дол. США у розвиток освіти в усьому світі. У співпраці з освітянами, урядами та іншими компаніями Intel розробила низку інноваційних програм та технологічних рішень для реформування освіти і буде продовжувати сприяти покращенню економічної та екологічної сталості, а також трансформації освіти та забезпеченню доступу до технологій у всьому світі.»

  Пол С.Отелліні, Президент та головний виконавчий директop  Вступ 

  Ефективна освітня політика є вирішальною у створенні умов для успіху та для прискорення трансформацій в суспільстві. Саме вона має передбачати якісні результати, які буде оримано в результаті трансформації освіти. Освітні стандарти мають забезпечувати засвоєння учнями основних знань та формування у них навичок ХХІ століття, необхідних для досягнення успіху в глобальній економіці.

  Професійний розвиток та готовність вчителя до інновацій є вирішальним фактором для успішного виконання та досягнення якісно нових результатів в підготовці нового покоління працівників. Педагогічні підходи мають змінитися таким чином, щоб головними в навчальному процесі були учень та його потреби.

  Як показує аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн, одним зі шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запровадження.

  Україна сьогодні переживає соціальні і економічні зміни, сповідаючи демократичні принципи розвитку, орієнтується на економічну і соціальну інтеграцію до європейської структури, стала членом Болонського процесу. Реально виникає потреба у молодих кадрах, які могли б брати участь у створенні нової економічної держави, тобто здійснювати перебудову економіки, яка спроможна підтримувати національну конкурентоспроможність в період швидких технологічних змін і глобалізації ринків

  Саме Інформаційно-комунікаційні технології є основним підгрунтям для трансформації навчання, забезпечують його інструментами, необхідними для вдосконалення методів викладання, а також підтримку навчального середовища, зосередженого на потребах учня. Ефективне середовище електронного навчання створюється за допомогою використання потужних ПК, відповідного освітнього програмного забезпечення, широкополосного доступу до мережі Інтернет та інфраструктури з потужними серверами.

  Встановлення високих стандартів освіти нерозривно пов’язане з прагненням того, щоб освітня галузь забезпечувала принципово інші підходи до оцінювання, яке визначатиме не лише рівень знань, а й рівень сформованності в учнів навичок по кожному напрямку.

  Освітянам необхідні такі педагогічні інструменти та тренінги, які б допомогли їм пристосувати свої педагогічні напрацювання до нового трансформованого навчального середовища, отримати максимальні переваги від нього та інших доступних технологічних засобів навчання.

  Все це означає, що в навчальному закладі готувати дітей до життя в суспільстві, що базується на інформаційних технологіях, та формувати у них навички ХХІ століття: вміння вирішувати проблеми, працювати в команді, керувати проектами, творчо ставитись до вирішення завдань та проблем, вміти оперувати великими обсягами інформації, вміти створювати знання, а не лише відтворювати їх тощо.

  ІТ освіта вимагає своїх особливих методик викладання, своєрідної організації навчального процесу, різноманітного методичного і інформаційного забезпечення з урахуванням регіональної специфіки країни, де здійснюється це навчання. Розуміючи, що ІКТ самі по собі не завжди можуть забезпечити підвищення ефективності навчання, а можуть стати дійовим засобом удосконалення навчального процесу лише у взаємодії з педагогічними технологіями, освітні ініціативи Intel спрямовані саме на те, щоб допомогти освітянам ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у взаємозв’язку з інноваційними педагогічними методиками в своїй повсякденній роботі.

  Протягом останніх 7 років в Україні успішно впроваджуються серед освітянського загалу три міжнародні освітні програми Intel:

  • Intel «Навчання для майбутнього» - для працюючих та майбутніх учителів
  • Intel «Шлях до успіху» - для роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів
  • Intel ISEF (конкурс науково-технічної творчості школярів, майбутніх вчених) - для талановитої молоді та науково-методичний проект з опробування концепції інноваційної моделі електронного навчання в середовищі
  • Проект електронного навчання в моделі «1 учень - 1 комп’ютер».

  Це найбільші спільні ініціативи Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти України, Академії педагогічних наук України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та корпорації Intel щодо навчання працюючих та майбутніх учителів ефективному застосуванню ІКТ та новітніх педагогічних технологій у навчально - виховному процесі з метою підготовки учнів до економіки знань та надання їм навичок ХХІ сторіччя.


  І.
  Програма Intel «Навчання для майбутнього» у світі та в Україні

  Програма Intel «Навчання для майбутнього» - сучасна система підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за новітніми інтерактивними, визнаними у  65 країнах світу (в тому числі у 12 країнах Євросоюзу) методиками, зміст яких було локалізовано та адаптовано до Державних стандартів освіти України. Програма має міжнародний сертифікат та відповідає світовим стандартам.

  Ця ініціатива Intel, яку було проголошено в 2000 році, сьогодні охоплює понад 10 млн. учителів з 65 країн з різних континентів! Географія країн-учасників програми та кількість навчених постійно зростає. Планується, що до 2015 року ця цифра сягне 13 млн.!

  Програма виступає каталізатором реформування освітнього простору України, оновлення змісту та методів ІКТ освіти, впровадження інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, покращення стану інформатизації освіти.

  Основна, принципова відмінність між програмою Intel«Навчання для майбутнього» та іншими програмами підвищення кваліфікації вчителів та професорсько-викладацького складу полягає в тому, що навчаючись за даною програмою, учасники тренінгів не лише оволодівають деякими знаннями і вміннями в галузі ІКТ, а й навчаються, як використовувати ці технології у навчальному процесі, включати їх в загальний педагогічний процес, найкращим чином передати учням та студентам свої власні знання, використовуючи інноваційні педагогічні технології. Тобто вчителі навчаються комплексно інноваційним педагогічним та інформаційно-комунікаційним технологіям. Учасники програми опановують цілий комплекс інноваційних педагогічних технологій навчання: особистісно-орієнтоване навчання, модульний підхід до організації навчання, конструктивізм, проектний метод, проблемне навчання, групове і парне навчання.

  У рамках програми проводяться тренінги для вчителів та студентів, майстер – класи для тренерів, міні-тренінги «Елементи» для самостійного навчання, конкурси на краще впровадження ІКТ, координаційні наради, Скайп -конференції, форуми «Нові горизонти ІКТ в освіті», виставки, круглі столи, вебінари, здійснюється науково-методичний супровід, веб-підтримка (онлайн ресурси та онлайн спільноти), постійно здійснюється незалежна експертиза та моніторинг якості впровадження програми.

  Тобто вчитель не залишається наодинці з отриманими знаннями, а має можливість отримати підтримку та допомогу протягом довгого часу. Протягом досить тривалого періоду відслідковується діяльність випускників тренінгів, якість їх роботи, оскільки потрібен час для того, щоб оцінити внесок високих технологій в життя школи. Це робиться для того, щоб забезпечити дійсно ефективні зміни в процесі викладання та навчання.

  Все це сприяє ефективному менеджменту програми з метою більш швидкої підготовки нового покоління учнів до нового типу економіки - економіки знань.

  На сьогодні система навчання за програмою Intel надає можливість навчатися за основним курсом програми очно або дистанційно (курс ТЕО), пройти Курс для початківців «Getting started» , міні – тренінги для самостійного навчання з серії Intel Elements, а для керівників є можливість опанувати курс Intel для адміністраторів навчальних закладів.

  Важливе значення для успішного функціонування освітніх проектів є має комплекс Інтернет-ресурсів науково-методичного наповнення: веб-сайт програми http://www.iteach.com.ua/ 


  вікі-сайт http://www.iteach.com.ua/mediawiki платформа для дистанційного навчання та для спілкування учасників,  створення Банку проектів,  проведення Конкурсів, роботи творчих груп, створення колективних проектів, розміщення навчально-методичних матеріали, ведеться обговорення актуальних проблем і багато іншого.


  Як наслідок, результати незалежної експертизи та моніторингу – сьомий рік поспіль дають 98,6% позитивних відгуків
  учасників Програми, а 100% учасників програми рекомендують своїм колегам взяти участь в тренінгах, щоб у своїй подальшій роботі використовувати набуті знання та навички в навчально-виховному процесі.

  1. Впровадження програми Intel «Навчання для майбутнього» в системі середньої та післядипломної освіти

  Загальна кількість освітян України, які пройшли навчання за 7 років – 201 876 осіб. В тому числі: середня освіта148 351; вища освіта – 43 525; професійно-технічна освіта – майже 9833.

  Діаграма 1. Загальна кількість підготовлених учителів та студентів у різних системах освіти


  Діаграма 2. Загальна кількість вчителів (працюючих та майбутніх), які пройшли підготовку за програмою INTEL у 2004 – 2011 р.р. по областях України

  На кінець 2011р. в Україні очікувана кількість вчителів, навчених в системі післядипломної середньої освіти складе 38%  від загальної кількості.

  Ми вважаємо, що при ефективному освітньому менеджменті в областях, правильній організації процесу впровадження Програми на місцях та за підтримки з боку ОУОН ОДА, при збільшенні тренінгової пропускної ОІППО за рахунок використання НКК в опорних навчальних закладах області, при цільовому фінансуванні процесів інформатизації освіти з місцевих бюджетів, можливо навчати 60-80 тис. учителів кожного року і, таким чином, завершити стовідсоткову підготовку вчителів України за наступні 3-4 роки.

  Найбільш активно і ефективно на сьогодні програма впроваджується у Полтавській (86%), Херсонській (78%), Дніпропетровській (78%), Запорізькій (68%), Миколаївській (65%), Кіровоградській (57%), м. Севастополь(50%), Сумській (45%), Луганській(44%), Волинській (42%);                &n bsp;   Львівській областях (40%) та Київській області (38%).

  Так і залишається невеликим відсоток підготовлених вчителів у, Харківській області (17%), АР Крим (14%), Донецькій області (17%), у м. Києві (17%), Одеській області (15%), Рівненській області (16%), Чернівецькій областях. Найменьше вчителів підготовлено в Закарпатті (9%).

  Звичайно, ті області, де органи місцевого самоврядування зацікавлені у підготовці нового покоління сучасних працівників свого регіону, які володіють навичками ХХІ століття, інформаційними технологіями тощо, маємо кращий результат. Так, керівництво Дніпропетровської, Полтавської, Луганської та деяких інших областей надало цільове фінансування для оплати роботи тренерів при проведенні підготовки вчителів за цією Програмою, що створило умови для швидкого та якісного підвищення кваліфікації освітян в своїх регіонах та забезпечило системний підхід до втілення в життя процесів інформатизації освіти. Подібний досвід заслуговує на увагу, вивчення і поширення в інших регіонах України.

  Діаграма 3. Процентне співвідношення кількості вчителів ЗНЗ, які пройшли підготовку за програмою Intel у 2004-2011 р.р., до загальної кількості вчителів у кожній області. Станом на 01.08.2011р.

  Таким чином, до кінця 2011 року загальна кількість учителів та студентів має скласти майже 210 000 осіб. А за підтримки обласних управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій можливо і більше.

   Дистанційний курс Intel TEO (Teaching Essentials On-Line)

  Згідно з Угодою між Intel та МОН України, дирекція освітніх програм корпорації Intel почала пілотну апробацію в Україні нового сертифікованого інтерактивного дистанційного курсу за програмою Intel “Навчання для майбутнього” для інститутів післядипломної педагогічної освіти та педагогічних ВНЗ. Курс відповідає найвищим міжнародним стандартам. Курс створено на основі нової версії Програми, орієнтованої на ефективне використання ІКТ та інноваційних педагогічних технологій в навчальному процесі. Головна відмінність дистанційного курсу від існуючих полягає в його інтерактивності, в практичної спрямованості на активне використання ІКТ у навчальному процесі, в великій кількості онлайн ресурсів спрямованих на формування навичок 21 століття, на створення ефективних навчальних проектів, на оцінку компетентностей дітей.  Курс надає можливість слухачам навчатися автономно в зручний для себе час. Нова форма курсу дозволяє легко керувати тренінгами, формувати мережеві спільноти та підтримувати контакт між учасниками курсу навіть після його закінчення.

  З метою підготовки тьюторів для запровадження в Україні дистанційного курсу за програмою Intel® “Навчання для майбутнього” було проведено тренінги, що складаються з очної та дистанційної частин. На сьогодні за очно-дистанційним курсом розпочали ефективне навчання в Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській областях, м. Севастополі та викладачі системи професійно-технічної освіти.

  Конкурс « Успішний проект»

  Починаючи з 2005 року дирекцією освітніх програм Intel ініційовано та проводиться спільно з МОНМС, ІІТіЗО МОН України постійно діючий конкурс «Успішний проект» на краще реальне впровадження проектів з використанням ІКТ у навчально–виховному процесі, створено сайт конкурсу, працюють онлайн спільноти учасників http://project.iteach.com.ua/

  Цього року географія учасників конкурсу була розширена: подано 134 роботи майже з усіх регіонів України http://project.iteach.com.ua/news/?id=36.

  З метою стимулювання дослідницької та проектної діяльності учнів; орієнтування юних дослідників на практичне застосування власних досліджень та створення суспільно значущих проектів; підвищення рівня інформаційної культури та інформативної компетентності серед учасників освітнього процесу у 2010 році було розширено номінації конкурсу

  Активну участь взяли представники Львівської, Запорізької (http://project.iteach.com.ua/news/?id=43 ), Донецької (http://project.iteach.com.ua/news/?id=42 ), Чернігівської областей. Причому, учасниками конкурсу стали і вчителі середньої шкіл зі своїми учнями, і викладачі вищих навчальних закладів, і вчителі закладів професійно-технічного навчання.


  П'ятнадцять найкращих з них отримали сертифікати переможців конкурсу та цінні призи від організаторів. Матеріали конкурсних робіт, фото переможців, обговорення проектів, поданих на конкурс, додаткову інформацію представлено на офіційному порталі http://www.iteach.com.ua/ на сайті конкурсу http://project.iteach.com.ua/ та на вікі-сайті програми www.iteach.com.ua/wediawiki, де українські вчителі мають змогу онлайн обмінюватись між собою та міжнародними колегами матеріалами, досвідом та ідеями щодо навчання.

  2. Впровадження програми Intel «Навчання для майбутнього» в системі вищої педагогічної освіти

  Програма Intel «Навчання для майбутнього» активно впроваджується у вищих навчальних педагогічних закладах. Міністерство освіти і науки своїм наказом №248 від 22.04.2005р. залучило до участі в програмі 40 ВНЗ. В кожному з цих вищих навчальних закладів було проведено тренінги для тренерів, які потім стали навчати студентів та застосовувати новітні технології на практиці.

  Аналізуючи стан реалізації програми у 2010-2011 навчальному році, ми можемо відмітити, що понад 30 вищих навчальних закладів продовжують активно працювати в Програмі, знаходячи для себе найбільш прийнятні форми та моделі впровадження, приймають участь у конкурсах, які організовуються Дирекцією освітніх програм Intel, обмінюються досвідом в онлайн спільнотах, використовують онлайн ресурси для допомоги тренерам.

  Реалізація цієї міжнародної ініціативи у ВНЗ України істотно вплинула на організацію та проведення навчальних занять, науково-дослідницьку діяльність студентів. Наукові дослідження та навчальна діяльність студентів здійснюються на основі проектної методики, з використанням новітніх технологій, у тому числі і різноманітних сервісів Web 2.0, соціальних мережевих спільнот. Під впливом Програми суттєво корегується контент існуючих навчальних програм з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, вносяться зміни до навчальних планів різних факультетів з метою поширення експерименту для студентів всіх спеціальностей.

  Можемо відмітити, що для проходження навчання за програмою задіюються наявні  у ВНЗ комп’ютерні лабораторії, оснащені мультимедійними проектороми, інтерактивними дошками, підключені до мережі Інтернет. Можливості Internet при цьому використовуються більш широко для навчання студентів. Під час викладання дисциплін ефективно застосовується проектна технологія, що сприяє інтеграції знань, умінь і навичок, набутих студентами з різних галузей, стимулює їх творчість, забезпечує глибоке засвоєння і розуміння навчального матеріалу.

  Крім того, налаштовуються безкоштовні ресурси: сервіси Wiki-Wiki, Moodle, розроблено сайти циклових комісій, які є платформами для розміщення навчальної інформації, обміну думками, обговорення проектів. Активно працюють локальні сайти закладів. На них створюють бібліотеки проектів з різних предметів, проводиться внутрішній моніторинг та експертиза проектів, розміщуються методичні рекомендації, функціонують форуми та чати для обговорення актуальних питань чи спільного вирішення проблем. Враховуючи рекомендації Колегії МОН України в багатьох вишах до кваліфікаційних іспитів усіх педагогічних спеціальностей включені питання із інформаційно-комунікаційних технологій.

  Аналізуючи інформацію про стан реалізації програми у вищих навчальних закладах, слід звернути увагу на те, що всі учасники підкреслюють позитивний вплив програми на формування особистості студента та викладача, розвиток у студентів навичок мислення високого рівня, креативного творчого мислення, вміння оперувати інформацією (отримувати, обробляли оцінювати та застосовувати у навчальному процесі) використовуючи ІКТ, розвиток навичок ефективної комунікації, сприяння інтерактивному застосуванню новітніх інформаційних засобів навчання (ІКТ, інформаційні мережі, тощо),розширює можливості викладача та розвиває вміння та навички студента, розширює можливості студентів та викладачів для самоосвіти, урізноманітнює роботу викладача і зацікавлює студентів, використовує підхід, який базується на дослідженні, впроваджує методи викладання, з наголосом на самостійній роботі учнів (студентів) (проведення досліджень, виконання довготермінових проектів, можливість обирати ресурси) та багато іншого.

  За весь період впровадження програми у вищих навчальних закладах України підготовлено 43 525 викладачів та студентів. В тому числі у 1 семестрі 2010-2011 н.р. навчено 4 100 майбутніх вчителів.


  Діаграма 4. Кількість вчителів, підготовлених за програмою в 2004-2011р.р. у вищих педагогічних навчальних закладах України

  Найкращий досвід впровадження Програми у ВНЗ

  • Створення бібліотек проектів на локальних сайтах закладів, обговорення їх, обмін думками та розповсюдження досвіду. Розміщення на них методичних матеріалів для вільного доступу.
  • Програму включено до спецкурсу «Інформаційно-педагогічні технології в освіті» (Вінницький державний педагогічний університет, Шахтарське педагогічне училище, Тернопільський національний педагогічний університет, Володимир-Волинське педагогічне училище, Луцький педагогічний коледж)
  • Проведення чемпіонатів з інформаційних технологій, Web-квестів (Вінницький пед університет)
  • Програму включено до курсів «НІТ та ТЗН», «Основи ІКТ», «ІКТ та їх використання в навчальному процесі», «Методика використання ЕОТ в навчально-виховному процесі (Житомирський ДПУ, Прилуцьке педагогічне училище, Кременчуцьке педагогічне училище та ін.)
  • Розпочату реалізацію навчання за дистанційним курсом програми, створено надпредметну кафедру, (Південноукраїнський державний педагогічний університет)
  • Створення науково-навчального центру «Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору» в рамках якого діють педагогічні лабораторії та працюють тематичні групи (Лісічанський педагогічний коледж)
  • Активна участь у конкурсах проектів (Кременчуцьке педагогічне училище, Лісічанський педагогічний коледж)
  • Проведення лекцій та семінарів у режимі вебінарів, онлайн консультацій, активна робота веб-спільнот творчих викладачів та студентів. Особливою активністю в цій діяльності виділяються Лісічанський пед коледж, Прилуцький пед коледж, Херсонський ДУ).


  Можемо зробити висновки, що відмінне володіння сучасними педагогічними технологіями створює умови для власної педагогічної творчості, сприяє якісній підготовці майбутніх вчителів до роботи в сучасних навчальних закладах, формує навички і вміння щодо розвитку в студентів прагнення до пізнання через активну дослідницьку пізнавальну діяльність.

  Разом із загальною високою оцінкою результатів навчання майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі слід вказати на окремі проблеми, що виникають при організації навчання:

  • згідно з навчальним планом підготовки студенти мають 30-годинне тижневе аудиторне навантаження, яке збільшується у зв’язку із проведенням тренінгу. Ситуація ускладнюється при проведенні нульового модулю для тих студентів, які згідно з планом підготовки не вивчають інформатики і не мають необхідних для участі у тренінгу базових навичок роботи з комп’ютерною технікою;
  • викладачі-методисти, які проводять тренінг для студентів, роблять це понад запланований обсяг навчального навантаження на рік, що приводить до збільшення робочого часу викладача.


  Зважаючи на це, вважаємо, що доцільно було б вносити зміни в робочі навчальні плани підготовки фахівців (за дозволом Міністерства освіти і науки), а саме: включити семінар-тренінг до Програми у варіативну частину навчальних планів підготовки (можливо, замість включених спецкурсів, факультативів), пропонувати його як навчальну дисципліну за вибором студентів. Це дозволить дотримуватися вимог щодо нормування тижневого аудиторного навантаження студентів, а також включити проведення занять за Програмою в тижневе навантаження викладача і, тим самим, уникнути проблеми узгодження навчання за Програмою з графіком навчального процесу коледжу. Натомість це дозволить збільшити чисельність студентів, які пройдуть підготовку до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі і посилить мотивацію викладачів і студентів до навчання за Програмою.

  Загалом результати роботи за програмою навчання майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі протягом 2010-2011 н.р. свідчать про доцільність навчання за програмою, ефективність запропонованих розробниками технологій навчання.

  Традиційно, починаючи з 2005 року, щорічно проводяться наради для керівників та координаторів програми педагогічних ВНЗ, на яких підводяться підсумки впровадження Програми за навчальний рік, обговорюються шляхи вдосконалення ІКТ освіти, проходить обмін досвідом, учасники знайомляться з новими тенденціями та перспективами розвитку освіти та відзначаються кращі вищі навчальні заклади.

  17 червня 2011 року в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України відбулася нарада-семінар «Сучасні освітні технології у вищих педагогічних навчальних закладах: стан, тенденції та перспективи розвитку» в рамках програми Intel «Навчання для майбутнього». У нараді взяли участь представникі вищих навчальних педагогічних закладів, які активно впроваджують сучасні інформаційні технології та інноваційні програми з ІКТ, у тому числі міжнародні освітні програми Intel.

   

  3. Впровадження програми в системі професійно-технічної освіти

  Покращення оснащення ПТНЗ комп’ютерним, телекомунікаційним і проекційним устаткуванням висуває на перший план питання ефективного використання ІКТ у навчальному процесі. Тому, в 2006 р. відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та подальше співробітництво між Міністерством освіти і науки України і Компанією Intel, департамент професійно-технічної освіти МОН України запровадив освітню програму Intel® «Навчання для майбутнього» щодо навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів (наказ МОН України № 10 від 13.01.2006 р.).

  Аналізуючи стан впровадження ІКТ серед педагогів закладів професійно-технічного навчання, слід звернути увагу на значну віддаленість сучасного вчителя і інформаційних технологій. Спостерігається дисбаланс між технологічним інструментарієм вчителя і учня. Готуючись і проводячи урок, більшість викладачів оперують класичними, традиційними засобами та формами організації навчальної діяльності. Багато викладачів ПТНЗ (особливо спец предметів) відстають від своїх учнів за знаннями ІКТ.

  Після проходження тренінгу за програмою Intel “Навчання для майбутнього”

  • вчителі стали частіше використовувати інформаційні та комунікаційні технології для планування уроків, в дидактичній та методичній роботі;
  • Інтенсивніше застосовуються проектні та проблемно-пошукові методи навчання;
  • інформаційно-комунікаційних технології почали широко використовуватися для навчання різних предметів, а не лише інформатики;
  • зростає мотивація учнів, відбувається інтеграція предметів, практичною спрямованістю наповнюється процес отримання знань та набуття навичок;
  • ІКТ використовується для самостійного створення власних методичних розробок.


  Програму впроваджено в усіх областях України. Навчання педагогічних працівників ПТНЗ проводиться підготовленими регіональними тренерами-методистами з числа викладачів ПТНЗ на базі опорних училищ в регіонах.

  На сьогодні серед викладачів ПТО ефективно впроваджується очно-дистанційний курс програми.

  Хочемо відмітити активну роботу в галузі реалізації новітніх технологій працівників Донецької, Дніпропетровської, Вінницької областей, м. Севастополя.

  Загальна кількість педагогічних працівників ПТНЗ, які пройшли навчання за програмою з 2006 р. по І півріччя 2010 р. складає 9833, що сягає 45% від загальної кількості викладачів ПТНЗ.:

  - 2006 р. – 1075
  - 2007 р. – 1773
  - 2008 р. – 1702
  - 2009 р. – 1550
  - 2011 р. – 800 (за І півріччя)


  Діаграма 5. Кількість навчених працівників ПТНЗ у 2006 – 2011р.р. по роках.

  Найбільш активно і ефективно програма впроваджується у Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській обл., місті Севастополь.

  ІІ. Моніторинг якості впровадження Програми «Навчання для майбутнього»

  Освітні засоби та технології мають постійно вдосконалюватися для досягнення найбільш ефективних результатів у навчанні. Всі вдосконалення мають грунтуватися на результатах моніторингу та експертизи, які проводяться з самого початку. Надалі дані моніторингу та досліджень можуть використовуватися для здійснення відповідних нових коригувань.

  Моніторинг програми Intel«Навчання для майбутнього» системно здійснюється експертами громадської організації «Об'єднання «Агенція розвитку освітньої політики» з перших же років реалізації ініціативи в Україні, а результати отримані внаслідок проведення фокус-груп, інтерв'ю, анкетувань та співбесід з учасниками носять репрезентативний характер, що включає показники роботи в програмі педагогів, студентів та учнів в системі СО, ВНЗ та ПТНЗ. 

  Навчальна програма Intel®«Навчання для майбутнього» сьогодні стала чи не наймасштабнішою з програм, що здійснюють міжнародні проекти та корпорації в Україні, яка реалізується постійно та системно в галузі освіти для різних категорій педагогічних працівників

  Дана програма надає можливість набути практичних вмінь щодо застосування ІКТ у навчальному процесі, зокрема мотивує учнів та студентів до активного навчання, дозволяє здійснювати диференційоване навчання, дає можливість більш вільно висловлювати свої думки та впевнено почуватись в навчальному середовищі допомагає більш глибоко зрозуміти зміст предмету та розвивати життєві навички та компетентності. Студенти відмітили, що програма сприяє професійному зростанню, що дуже важливо для майбутньої професійної кар'єри.

  Близько 80% педагогічних працівників, використовують матеріали та навички, набуті під час тренінгу при підготовці до уроків та плануванні навчальної роботи, створенні веб-сторінок, ведення звітності, створення електронних газет, виконання навчальних проектів та ін.

  На думку педагогів, навчальний заклад отримує більш високопрофесійних викладачів в особі тих, хто пройшов тренінг.

  Повний текст результатів моніторингу – див. на сайті http://www.iteach.com.ua/  

  Таким чином, програма Intel «Навчання для майбутнього» та курс, створений та впроваджений у навчальні заклади на її основі, довели свою високу ефективність для модернізації навчально-виховного процесу.

  В 2009 році програма Intel«Навчання для майбутнього» отримала гриф Міністерства освіти та науки «Рекомендовано Міністерством освіти і науки», що засвідчило та підтвердило відповідність новітніх світових тенденцій розвитку освіти стандартам освіти України.

  Детальна інформація: http://www.iteach.com.ua/

  Координатор програми: Людмила Савченко, телефон +38 050 6557398, e-mail: lsavchenko@iteach.com.ua

  Директор освітніх програм Intel в Україні та країнах СНД: Тетяна Нанаєва, телефон +38-050-444-4400; е-мейл: Tatiana.Nanaieva@intel.com


  ІІI. ПРОГРАМА INTEL ISEF

  Intel® ISEF (International Science and Engineering Fair) - міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів – одна з найбільш широкомасштабних міжнародних освітніх ініціатив корпорації Intel. Вже 61 рік поспіль кожного року ISEF збирає більш ніж півтори тисячі талановитих школярів з більш ніж 50-ти країн світу. Призовий фонд конкурсу складає понад 4 мільйони доларів. Генеральним спонсором заходу вже 13-й рік поспіль є корпорація Intel та її благодійний фонд Intel Foundation.

   За допомогою таких освітніх програм як Intel ISEF, корпорація Intel прагне підвищити зацікавленість дітей наукою та сприяти створенню учнями нових знань та технологій, які покращують життя людства та вирішують проблеми сьогодення. «Основне завдання конкурсу Intel ISEF – підняти значення академічних досягнень молоді в очах громадськості – відзначив Крейг Барретт, колишній голова Ради директорів корпорації Intel. – Я впевнений, що молоді люди достойні високої оцінки за свої «світлі голови». Їхні однолітки повинні знати, що суспільство відзначає та цінує не тільки спортсменів та кінозірок».

  Щороку учасниками всесвітнього фіналу конкурсу стають понад 1 500 кращих молодих вчених і винахідників, що представляють більше 60 країн та територій. На конкурсі вони демонструють інноваційні наукові проекти, обмінюються ідеями, а також виборюють численні престижні нагороди, призи та стипендії. Зараз призовий фонд конкурсу становить понад 4 мільйони доларів США. До призового фонду (загалом біля 600 нагород та відзнак) входять грошові призи за перші, другі треті та четверті місця у кожній категорії, а також спеціальні нагороди, у тому числі стипендії та гранти на навчання, наукові поїздки та наукове обладнання від Intel та інших спонсорів. Головні нагороди від благодійного фонду Intel Foundation – три стипендії у розмірі $50 000 для навчання у провідних університетах США.

  На всесвітньому фіналі проекти оцінюють понад 1200 членів міжнародного журі, які визначають переможців у 15 категоріях. Всі судді є визнаними фахівцями у своїх галузях науки і техніки, мають науковий ступінь або іншу відповідну професійну кваліфікацію, та не менше шести років професійного досвіду. До журі конкурсу входять справді визначні вчені, у тому числі й лауреати Нобелівської премії, а також співробітники Intel та багатьох інших компаній. Крім офіційного журі, проекти оцінюють також представники провідних компаній-спонсорів, урядових та неурядових організацій США та інших країн, які надають спеціальні нагороди. Особлива увага приділяється не лише проектам, спрямованим на розв’язання найнагальніших глобальних проблем сучасності, але й тим дослідженням, які покращують повсякденне життя людини.

  В останні роки кожен конкурс відвідують понад 10 000 осіб, серед яких школярі-фіналісти, члени делегацій, освітяни, члени журі, організатори (включно з членами місцевого організаційного комітету), представники ЗМІ, школярі, батьки. Протягом всесвітнього фіналу школярі та дорослі мають можливість взяти участь у цікавій культурній програмі, відвідати інтерактивні семінари з питань інноваційної науково-технічної освіти, розбудови національних конкурсів, навчання за допомогою комп'ютерних технологій.

  Фіналісти Intel ISEF відбираються щорічно по всьому світу за результатами понад 550 афілійованих конкурсів (регіональних або національних етапів), у яких беруть участь близько 65 тисяч учнів, і кількість таких конкурсів і їх учасників щороку зростає. Загалом же кількість залучених до цього науково-освітнього процесу учасників, від місцевого до національного рівня, становить зараз декілька мільйонів осіб з усіх частин світу. Кожен афілійований регіональний або національний конкурс має відповідати всім високим науково-технічним та організаційним вимогам Intel ISEF.

  В Україні національний етап конкурсу Intel ISEF проходить з 2004 року, коли офіційного статусу набув перший національний конкурс під назвою «Intel-ЕкоУкраїна». Його організатором став Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. З 2009 року проводиться другий національний конкурс із технічних спеціальностей «Intel – ТехноУкраїна» під егідою Національного технічного університету України «КПІ», Академії наук України та ГУОН міста Києва.

  Учасники конкурсу змагаються в десяти тематичних категоріях на двох національних конкурсах.  На конкурсі «Intel - ЕкоУкраїна
  »: ботаніка, зоологія, біологія, біохімія, хімія, науки про Землю, науки про людину.

  На конкурсі «Intel – Техно Україна»: інженерні і комп'ютерні науки, математика, фізика, астрономія.

   Переможці в категоріях зустрічаються в суперфіналі, за результатами визначається склад команди, яка представляє Україну на міжнародному фіналі конкурсу у США. За 7 років участі в фіналах Intel ISEF у США українські школярі вибороли 18 міжнародних нагород!

  На міжнародному фіналі конкурсу Intel® ISEF-2011 у м. Лос Анжелес, штат Каліфорнія, США українські учні Еннан Умеров з Автономної Республіки Крим та Олег Древаль з Києва здобули два четвертих місця в категоріях «Менеджмент навкольшнього середовища» та «Електромеханічна інженерія» відповідно.

  Школярі з України також мають можливість брати участь в конкурсі для дітей з країн СНД «Вчені майбутнього», який проводиться спільно Intel та Московським державним університетом імені М.Ломоносова за форматом Intel ISEF. На конкурсі, який відбувся в жовтні 2010 року, Сергій Лілікович з Луганська виборов право приєднатися до української команди на міжнародному конкурсі Intel ISEF в Лос Анжелесі в якості спостерігача. Детальніше про конкурс та умови участі можна дізнатись на сайті: http://www.intel.festivalnauki.ru/

  Освітня академія Intel ISEF «Наука в школі»: ресурс для освітян та науковців

  Освітня програма корпорації Intel вже тринадцятий рік поспіль під час всесвітніх фіналів Intel ISEF проводить сесії Освітньої академії (Intel ISEF Educator Academy) для наукових керівників учнів та освітян, які займаються залученням учнів до наукових досліджень. Стратегічним завданням Академії є вивчення та поширення кращого світового досвіду з науково-експериментальної та дослідницької роботи шкільної молоді та її належної підготовки до вирішення тих завдань, що стоять перед людством у XXI столітті. Конкретні завдання Академії сконцентровані на методах і заходах поліпшення ефективності всесвітнього процесу Intel ISEF, розширенні кола учасників цього конкурсу, піднесенні ролі проектних та дослідницьких методів навчання, інноваційних освітніх методик, використанні інформаційних технологій. У 2006 р. команда українських освітян вперше отримала нагоду взяти участь у роботі Освітньої академії Intel ISEF в Індіанаполісі. У 2007-2008 рр. організатори Академії запросили українських учасників організувати семінари для учасників за матеріалами українського досвіду (2007 р.: "Як залучити Велику Науку до наукових конкурсів: досвід України", 2008 р.: "Інтеграція принципів та підходів Intel ISEF з національною практикою наукової освіти та національними науковими конкурсами: погляд з Східної Європи"; презентери: Н.Т. Мосякіна, С.Л. Мосякін). У 2009 р. група освітян України знов взяла участь у роботі Академії. Отже, освітяни та науковці України також мають вагомі здобутки, які можуть бути успішно представлені для обміну досвідом з іншими країнами.

  У 2010 році в рамках конкурсів «Intel Techno-Ukraine» та « Intel Eco-Ukraine» було вдруге проведено аналог освітянської академії Intel, фестиваль «Наука в школі для ознайомлення наукових керівників та всіх зацікавлених в роботі з обдарованою молоддю з кращим національним та світовим досвідом у цьому напрямку.

  На освітній академії, що проводилася в рамках конкурсу «Вчені майбутнього» в Московському державному університеті імені М.Ломоносова, керівники українських національних конкурсів Intel ISEF та провідні вчені з України презентували досягнення та ділилися досвідом з колегами з СНД.

  Завдання та перспективи розвитку Intel ISEF в Україні

  Безперечний успіх молодих науковців і освітян України протягом шести років участі у міжнародних фіналах Intel ISEF, чотирирічна участь у роботі Освітньої Академії (у тому числі двічі – зі спеціальними семінарами), а також, вперше, запрошення українського науковця до складу міжнародного журі у 2010 р., наочно демонструють той незаперечний факт, що в Україні є великі перспективи розвитку процесу Intel ISEF та інших інноваційних освітніх програм, базованих на широкому залученні учнівської молоді до науково-дослідницької, науково-технічної та експериментальної діяльності.

  Проте для того, щоб розвиток проекту в Україні тривав успішно, потрібні координовані зусилля національної команди, підтримка на державному рівні, у тому числі з боку Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, сприяння наукових і освітніх установ, освітян і вчених по всій Україні, а найголовніше – ентузіазм та творчий потенціал шкільної молоді.

  Значним кроком у цьому напрямку стало підписання Угоди про наміри та подальше співробітництво між Національною академією наук України та представництвом корпорації Intel в Україні, яке відбулося у квітні 2010 р. В Угоді відзначається, що подальша розбудова системи молодіжних наукових конкурсів за програмою Intel ISEF в Україні сприятиме інтеграції українського наукового і освітнього досвіду у практику проведення міжнародних конкурсів як на національному, так і на міжнародному рівнях, творчій адаптації найкращих міжнародних моделей залучення молоді до науково-технічної творчості, забезпечуватиме гідне представництво України на щорічних всесвітніх фіналах Intel ISEF, а також сприятиме підвищенню престижу вітчизняної науки й освіти. Таким чином, Національна академія взяла Intel ISEF в Україні під свій науковий патронат. Конкретні кроки щодо участі Академії у подальшому розвитку програми Intel ISEF в Україні додатково окреслені Президією НАН України у розпорядженні №346 від 15 червня 2010 р.

  Варто зазначити, що НАН України спільно з Міністерством освіти і науки України опікується також і науково-освітньою діяльністю Малої академії наук (МАН) України; безперечно, цей значний і важливий вітчизняний науково-освітній досвід буде сприяти покращенню роботи науковців з творчою молоддю, представники якої прийдуть у нашу та світову науку і збагатять нашу державу і людство новими відкриттями і винаходами, інноваціями і їх впровадженням.

  Методики та практика Intel ISEF в Україні можуть значним чином сприяти вирішенню актуальних завдань підвищення інноваційності нашої освіти у відповідності до освітніх та наукових завдань та вимог XXI століття.

  Щорічна афіліація національних конкурсів проводиться 2 жовтня, прийом заявок на участь - з 15 листопада до 15 січня, національні конкурси проходять наприкінці лютого, фіналісти беруть участь у міжнародному конкурсі у травні кожного року.

  Просимо довести інформацію про конкурс до відома учнів всіх середніх загальноосвітніх закладів України.

  Детальна інформація: http://www.societyforscience.org/isef; http://nenc.gov.ua/isef; http://isef.kpi.ua/


  ІV. ПРОГРАМА INTEL «ШЛЯХ ДО УСПІХУ»

  Програма Intel® «Шлях до успіху» є частиною міжнародного проекту компанії Intel «Інновації в освіті». Програма створена Корпорацією Intel у співробітництві з освітніми урядовими організаціями різних країн та адаптована до Державних освітніх стандартів України та навчальних програм. Програму схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист МОН №1.4/18-2821 від 15.07.09)

  Навчальний курс за програмою призначений для роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів. В 2009-2011рр. Програма Intel® «Шлях до успіху» впроваджувалася в 18 областях України в рамках Програми Розвитку ООН та Волонтери ООН. Програма має на меті цілеспрямоване формування в учнів вмінь та навичок, які допоможуть учням адаптуватися та досягати успіхів в сучасному швидкозмінному середовищі за допомогою комп’ютерних технологій. Програма орієнтована на створення умов для більш ефективної соціальної інтеграції молоді, застосування інформаційно-комунікаційних технологій як інструменту розвитку її соціальної активності, створення сприятливого середовища для реалізації соціальних проектів. Особливістю проекту є його орієнтація в першу чергу на дітей, які раніше не мали можливості працювати на персональному комп’ютері. Пріоритетними навчальними закладами для програми є сільські школи, школи селищ міського типу та школи малих міст, а також позашкільні навчальні заклади системи освіти.

  Програма Intel “Шлях до успіху” має три різних курси:

  • Комп’ютерні технології для місцевої спільноти (для учнів віком 9-13 років)
  • Комп’ютерні технології та майбутня професія (для учнів віком 14-16 років)
  • Комп’ютерні технології для підприємництва(для молоді віком 15–25 років)

  Програма спрямована на розвиток у школярів навичок, необхідних у дорослому житті, щоб бути успішними в умовах економіки знань ХХІ століття. Особливістю Програми є її комплексний характер. Учні навчаються не тільки інформаційним технологіям, але й здобувають навички критичного мислення, кооперативного навчання та проектної діяльності, які є основами особистісно-орієнтованої освіти, що широко використовується в міжнародній практиці. Всі завдання та проекти, які виконують учні, орієнтовані на потреби та проблеми місцевої спільноти – школи, району, міста – і спрямовані на активне залучення дітей в життя суспільства, пошук шляхів його розвитку та вдосконалення


  Діаграма 6. Позитивний вплив програми на розвиток вмінь та навичок учнів

  • Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» є підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей у місцевій спільноті, формування навичок вирішення проблем своєї спільноти та компетентностей, пов’язаних з комп’ютерною грамотністю, навичками критичного мислення тощо. Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Всі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів в життя громади - школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти.
  • Другий курс програми Intel «Шлях до успіху» «Комп’ютерні технології та майбутня професія» має на меті сприяння розвитку в учнів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій для визначення власних схильностей і здібностей, пошуку в Інтернеті інформації щодо різних професій та особливостей ринку праці в Україні та на регіональному рівні. Програма сприяє усвідомленому вибору навчального профілю та майбутньої професії. Переважна більшість учнів за результатами підсумкового опитування відзначають, що навчання за курсом сприяє вибору профілю навчання та вибору ними майбутньої професії.
  • Третій курс програми Intel «Шлях до успіху» «Комп’ютерні технології для підприємництва» спрямований на практичне оволодіння учнями знань з економіки (маркетингові дослідження, створення бізнес-плану власного підприємства та інше).

  Для викладання кожного курсу викладачі мають пройти спеціальний п’ятиденний тренінг за програмою, який проводять сертифіковані тренери. Програма курсу передбачає диференційоване навчання за курсом. Для кожного завдання та вправи передбачений базовий рівень виконання завдань та додаткові завдання для учнів, які мають кращі комп’ютерні навички. Цікавим та продуктивним виявився досвід використання програми для дітей з особливостями фізичного розвитку. З січня 2009 року за програмою Intel® «Шлях до успіху» в Україні підготовлено 680 викладачів програми. Понад 8500 учнів з різних регіонів країни завершили навчання за одним з курсів програми до кінця 2010-2011н.р.

   В програмі передбачена система заходів та ресурсів для постійної підтримки викладання та діяльності викладачів-фасилітаторів, тренерів, спостерігачів-експертів, регіональних координаторів. До цієї системи входять тренінги для викладачів програми, проведення майстер-класів зі вдосконалення педагогічної майстерності, учасники забезпечуються методичними посібниками, програмними компакт-дисками, ведеться постійне консультування учасників регіональними координаторами та координатором програми на сайті програми http://www.uspih.iteach.com.ua/ , блогах фасилітаторів, тренерів та спостерігачів програми (http://facilitators4s.blogspot.com/,http://inteluspih.blogspot.com/, http://evaluations4s.blogspot.com/) створено 12 блогів регіональних (обласних та районних) спільнот фасилітаторів, наприклад, http://fasilitator-mk.blogspot.com/ - Фасилітатори Миколаївщини, http://vinogradivspilnota.blogspot.com/ - Виноградівська спільнота. Можна вже впевнено твердити, що в країні починає складатися і цікаво працювати нова педагогічна спільнота програми Intel® «Шлях до успіху».

  В рамках програми «Шлях до успіху» проводяться всеукраїнські та регіональні конкурси для учнів, розробників і учасників соціальних проектів, для викладачів-фасилітаторів курсу на кращу успішну історію впровадження програми http://intelsuccess.blogspot.com/.

  В програмі передбачене зовнішнє оцінювання її ефективності. Група експертів – спеціалістів з моніторингу під керівництвом національного координатора з моніторингу та оцінювання веде незалежний аналіз як результатів (продуктів діяльності) учнів та вчителів, так і процесу навчання за курсом. Це дозволяє своєчасно та оперативно виявляти проблеми та шукати шляхи їх вирішення, впливати на результативність програми.

  За результатами моніторингу вчителі особливо відзначають важливість даного курсу для учнів, що сприяє розвитку їх вмінь не тільки працювати на комп’ютері, а використовувати інформаційно-комунікаційні технології у для успішного вирішення своїх особистих проблем (профдіагностика, вибір професії, навчання основам підприємницької діяльності), а також проблем місцевої громади ( волонтерство , визначення проблем спільноти, вибір оптимального шляху їх вирішення, створення і реалізація соціального проекту). Учні навчаються бути свідомими громадянами і впливати на життя своєї спільноти.


   

  Діаграма 7. Зацікавленість дітей громади в курсі «Шлях до успіху», який провели викладачі

  Цікавим виявилось те, що особливо позитивно вчителі відзначають у відповідях анкет користь педагогічної технології курсу, яка включає формування вмінь самостійної роботи, співробітництва, вмінь ідентифікувати та вирішувати проблеми, діяти спільно, допомагати іншим, правильно користуватися різноманітними ресурсами і джерелами отримання інформації, критичному оцінюванню цих ресурсів. Викладачі відзнач чають, що вони змінюються самі і змінюють свої методи викладання інших навчальних предметів , вводячи в них елементи педагогічної технології курсу «Шлях до успіху».


  Діаграма 8. Використання вчителями методів, засвоєних у рамках програми «Шлях до успіху», при викладанні інших предметів?


  Діаграма 9. Відповіді на запитання: «Наскільки Ви, як викладач, змінилися завдяки участі у цій програмі?»

  В 2010-2011 н.р. найбільш активно і ефективно програма впроваджувалася у Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Херсонській Кіровоградській областях і Автономній Республіці Крим.

  Наступним викликом для програми є забезпечення життєздатності програми не в умовах проекту ПРООН, а в системі освіти України. З вересня 2011 року Програма впроваджується в Україні через систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників та обласні та районні відділи та управління освіти.

  Детальна інформація на http://uspih.iteach.com.ua/

  Координатор програми: Ніна Дементієвська, телефон: +380 44 4539047
  E-mail: nina.dementievska@gmail.com 

  Визнання суспільством внеску Intel у розвиток освіти України

  В 2009 році представництво корпорації Intel в Україні було оголошено переможцем трьох національних конкурсів в галузі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ): «Благодійник року 2009», Національний конкурс бізнес-кейсів з КСВ, а також Четвертий національний конкурс соціальної реклами.

  • Intel було визнано переможцем третього національного конкурсу «Благодійник року 2009» як краща транснаціональна компанія за впровадження трьох міжнародних освітніх програм, а також численні соціальні ініціативи, спрямовані на розвиток місцевого співтовариства.
  • Intel була нагороджена спеціальним призом від організаторів Національного конкурсу соціальної реклами за свої соціальні проекти. Метою конкурсу є розвиток добродійності в Україні та нагородження благодійних ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних соціальних проблем в Україні.
  • На Національному конкурсі бізнес-кейсів з КСВ освітні програми Intel "Навчання для майбутнього», Intel «Шлях до успіху» та Intel ISEF було визнано як кращі практики, спрямовані на трансформацію освітньої системи для підготовки школярів до життя в інформаційному суспільстві та навчання навичкам 21 століття. Метою конкурсу було представлення кращих практик компаній в області КСВ як складової частини бізнес-стратегії компанії. Кращі кейси були зібрані в навчальний посібник для студентів і фахівців у галузі PR, комунікацій та менеджменту.

  В 2010 році представництво корпорації Intel в Україні було оголошено переможцем національного конкурсу в галузі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ): Національний конкурс бізнес-кейсів з КСВ.

  Дякуємо всім чисельним учасникам освітніх програм Intel: координаторам, тренерам, тьюторам, адміністраторам, науковцям. Разом ми робимо велику справу задля розвитку нашої держави у конкурентному інформаційному суспільстві. Інвестиції в освіту, культуру, інформатизацію - ось що може створити основу для нової, сильної та квітучої України. Хоч би яким далеким не здавалося це світле майбутнє, воно неодмінно настане. І набагато швидше, ніж ми можемо сьогодні уявити. Адже Україна готова до змін і ви є тією рушийною силою, яка уможливлює їх.

  Насьогодні колектив прихильників та послідовників освітніх програм Intel в Україні складає майже 210 000! Всі ми є членами однієї світової Intelлектуальної спільноти, яка несе в освітнє середовище інновації та новітні технології!


  Тетяна Нанаєва,

  Менеджер з корпоративних питань Intel в країнах СНД
  Директор освітніх програм Intel в Україні
  E-mail: Tatiana.Nanaieva@intel.com
  М.т. 050-444-4400

Скачати файл
Поділитися: