Події в регіонах

Запрошуємо на IV Міжнародний освітній Форум: «Особистість в єдиному освітньому просторі»

 • 29.01.2013

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України

  Університет менеджменту освіти НАПН України

  Інститут педагогіки НАПН України

  Запорізький національний університет

  Бердянський державний педагогічний університет

  Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
  Науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»

  Департамент освіти і науки, молоді та спорту
  Запорізької облдержадміністрації

  Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
  Запорізької обласної ради

     Міжвузівський дослідницький центр «Політика і освіта»

  IV Міжнародний освітній Форум:
  «Особистість в єдиному освітньому  просторі»

  11-26 квітня 2013 р. (м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференцій)

  Мета форуму: об'єднання зусиль учених і практиків різних регіонів і країн, які ведуть наукові дослідження з обговорюваної проблеми, для вироблення спільної стратегії та узгоджених підходів у проектуванні і створенні єдиного освітнього простору.

  Форум включає: чотири науково-практичні конференції у інтернет-офлайн форматі (заочна участь), обговорення у постерному режимі за напрямками і проблемами:

  1.  Філософія освітнього простору особистості

  1.1. Філософія післядипломної педагогічної освіти

  1.2. Сучасний освітній простір як чинник становлення та розвитку особистості.

  1.3. Взаємодія політики і освіти як умова формування громадянської позиції учасників навчально-виховного процесу.

  1.4. Виховання громадянина та патріота в системі освіти в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору.


  2.  Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і якість освіти

  2.1. Теорія і практика впровадження сучасних науково-педагогічних підходів та інноваційних технологій.

  2.2. Медіа-освіта: реалії і перспективи.

  2.3. Розвиток компетентностей суб'єктів дидактичного процесу, проблеми педагогічних вимірювань та моніторингу.

  2.4. Інноваційні технології у сучасній дошкільній освіті.


  3.  Теоретичні та прикладні питання сучасного освітнього менеджменту

  3.1. Психологічні засади особистісно-орієнтованого менеджменту і розвитку особистісно-компетентнісного підходу в освіті.

  3.2. Андрагогічні підходи у сучасному освітньому менеджменті і освіті дорослих.

  3.3. Управління сучасним навчальним закладом у контексті спеціальної і інклюзивної освіти.

  3.4. Інноваційні підходи і технології у сучасному освітньому менеджменті.


  4.  Інформаційні технології в освіті: особистість, освітній простір, методологія навчання, освітні ресурси

  4.1.   Шкільна інформатика: новий стандарт, методика викладання, підготовка вчителів.

  4.2.  Проблеми розробки і впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій та електронного освітнього контенту в освітню практику.

  4.3.   Інформатизація освіти та інформаційний освітній простір: управлінський та науково-методичний аспекти.

  4.4.  Мережеві педагогічні співтовариства: створення, функціонування, розвиток.

  4.5.  ІТ-компетентність і професійний розвиток педагога.

  4.6.  Інформаційні комунікаційні технології як засіб організації роботи з обдарованими учнями.

  Форум - це комплекс наукових і соціально-значимих заходів, що включають:

  • наукові доповіді, тези, виступи (у відеозапису), презентації та ін.;
  • майстер-класи, вебінари, квести тощо;
  • підсумкову освітню виставку: «Освіта у Запорізькому краї - 2013» та ін.


  Форми участі у Форумі:
  виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь - тези до збірника конференції.

  Учасникам Форуму надається можливість:

  • заявити і взяти участь у обговоренні нових напрямків і тем, що стосуються означених проблем;
  • ознайомити широку громадськість з інноваційними досягненнями в освіті.


  Умови участі у Форумі:
  Конференції
  проводяться у інтернет-офлайн форматі (заочна участь), обговорення – у постерному режимі. Тези (3-4 сторінки) для участі в Інтернет конференції, відео виступи та матеріали для постерного обговорення просимо надсилати до 1 квітня 2013 року на адресу: zoippo@gmail.com .

  Учасники Форуму, тези або виступи яких будуть розміщені на сайті, отримають поштою (накладною платою за пересилку) сертифікати учасників.  

  Матеріали Форуму будуть розміщені 11 квітня 2013 року на загальному сайті Форуму http://forumzp.ucoz.ua/ за конференціями з подальшим обговоренням: 

  1.Філософія освітнього простору особистості
  http://forumzp.ucoz.ua/index/konferencija_1/0-4   (конференція 1, обговорення 24.04.2013)

  2.Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і якість освіти:
  http://forumzp.ucoz.ua/index/konferencija_2/0-5   (конференція 2, обговорення 25.04.2013)

  3.Теоретичні та прикладні питання сучасного освітнього менеджменту:
  http://forumzp.ucoz.ua/index/konferencija_3/0-6   (конференція 3, обговорення 22.04.2013)

  4.Інформаційні технології в освіті: особистість, освітній простір, методологія навчання, осві-тні ресурси: http://forumzp.ucoz.ua/index/konferencija_4/0-7  (конференція 4, обговорення 23.04.13)

  Тези Форуму (за підсумками конференцій) будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html до кінця травня 2013 року.

  Робочі мови Форуму - українська, російська, англійська.

  Вимоги до оформлення тез:  формат MS Word-1998-2003 з розширенням *. doc; шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 12, інтервал - полуторний; розмір всіх полів - 25 мм; абзацний відступ - 1 см; назва статті - великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок - ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок - країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст, вирівнювання тексту - по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка і підкреслення виключаються; список літератури (Література:)  за правилами бібліографічного опису (не більше 7-8 джерел)  - друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело - [7, c.17]. Тези повинні бути ретельно відредаговані і вивірені. Тези повинні бути ретельно відредаговані і вивірені.

  Окремо учасникам форуму пропонується на основі тез надсилати наукові статті до збірника наукових праць ЗОІППО «Педагогічні науки та освіта».

  Вимоги до оформлення статей у науковому збірнику. Статті повинні бути написані українською або російською мовою. Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України (№ 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання цих вимог у рукопису слід виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.

  Обсяг статті, включно із списком цитованої літератури (не більше 12-15 джерел), повинен становити 8-12 сторінок формату А-4, кегль -14, інтервал – 1,5. Береги сторінки: зверху, знизу і ліворуч – по 2,5 см, праворуч – 1,5 см, абзац – 1,27 см, посилання на порядковий номер у списку літератури за зразком (наприклад, [7, c.17]).

  Усі матеріали подаються на диску або електронною поштою. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом в останньому розділі статті з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА. Анотація із П.І.Б. автора (авторів), назвою статті великими літерами  рідною та англійською мовами, 2-3 речення і ключові слова – 5-7 слів, розміщується на початку та у кінці статті (на англійській мові). Усі ілюстрації повинні бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати підпис, кожна таблиця – заголовок. Кожен рисунок та надписи до нього включаються до тексту у вигляді одного графічного об'єкту з графічним обтіканням. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки матеріалів електронною поштою).

  Оргкомітет та редакційна колегія збірника залишає за собою право відхиляти тези і статті, що не відповідають визначеним напрямкам або з порушенням встановлених вимог.

  Найактуальніші статті, що відповідають встановленим вимогам, будуть опубліковані у збірнику наукових праць (в межах встановленого ліміту сторінок випуску збірника) протягом  2013 року. За умов перевищення ліміту частина статей буде розміщена додатково у електронному виданні як матеріали Форуму.

  Вимоги до відправки матеріалів електронною поштою на адресу: zoippo@gmail.com :

  1)  тема листа - «прізвище та ініціали, конференція №….. (1, 2, 3 або 4– обирає автор)»;

  2)  прикріплений файл: тези чи стаття, оформлені згідно з редакційними вимогами і дані про автора (заявка, в кінці тексту тез),  що включають:

  • прізвище, ім'я, по батькові (повністю);
  • тема виступу (публікації, відео, презентації і т.п.);
  • держава, місто, місце роботи, посада, вчений ступінь, учене звання,
  • контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса.


  Контактна інформація:

  • Корицька Галина Романівна   (перша конференція) – (+38)-061-2222582; 097-709-83-12;
  • Гашенко Ірина Олександрівна   (друга конференція)- (+38)-061-2363096; 097-299-88-18;
  • Гура Тетяна Євгеніївна   (третя конференція)- (+38)-061-2334083; 095-719-97-30;
  • Чернікова Людмила Антонівна   (четверта конференція) (+38)-061-2363099; 097-735-65-75;
  • Шацька Наталія Михайлівна  (учений секретар) − (+38)-061-2222582; 067-3981616.
  • Павленко Анатолій Іванович (проректор з науково-педагогічної роботи) – (+38)-061-2363095; 050-976-01-81.
Поділитися: