Вправа 4: Портфоліо навчального проекту та його структура (1 год.)

На початку виконання вправи необхідно повідомити вчителям мету її проведення та форми діяльності, що очікують вчителів.

Крок 4.1. (10 хв.). Перед демонстрацією презентації Портфоліо поясніть учителям, наскільки широко останнім часом використовується цей термін у житті творчих людей, до яких не можна не віднести вчителя. Дайте відповіді на запитання:

  1. Чи створює в процесі роботи кожний учитель своє Портфоліо? З чого воно складається?
  2. Чи можна замінити цей термін іншим? Чому доцільніше лишити термін Портфоліо?


Презентацію тренера слід закінчити поясненням зв'язку між Портфоліо, навчальним проектом, що створюються вчителем, та завданнями тренінгу.

Крок 4.2. Наступним кроком передбачається ознайомлення вчителів з прикладами Портфоліо навчальних проектів (не менш 15 хв.), що зберігаються на програмному компакт-диску. Не має необхідності переглядати всі подані на диску приклади, слід порекомендувати вчителям для перегляду ті, що найтісніше пов'язані з предметом, якому вони навчають учнів у школі.

Ознайомлення вчителів з прикладами Портфоліо слід завершити обговоренням питання: у чому полягає методична мета включення до Портфоліо проекту прикладів учнівських робіт?

На нашу думку, до таких методичних завдань можна віднести:

  1. Вчитель у ролі учня повинен відчути на собі інтерес до завдань, що пропонуються для виконання, доречність використання ІКТ, посильність самостійних завдань учням відповідного віку, правильність визначення часу для їх виконання, інтерес матеріалу та форм його подання, які використовує вчитель, бажання інших "учнів-колег" брати участь у навчальному проекті, що пропонується.
  2. Вчитель розробляє їх для демонстрації учням, як відповідний зразок того, що він очікує від учнів.
  3. Важливо, щоб вчитель сам міг уявити, як можна подати результати учнівської самостійної дослідницької діяльності й у чому вона полягає, як учні проводитимуть аналіз, синтез та оцінювання при виконанні завдань дослідження.

HBM  Основними питаннями в проектній діяльності, що організується вчителем, повинні бути такі:

  • «Що роблять учні?»
  • «Для чого вони це роблять?»
  • «У чому полягає самостійність їх дослідження?»

4. Можна виділити ще один методичний аспект. Вчитель з огляду на психологічні особливості своєї професії при виконанні будь-якої роботи намагається зробити її дуже глибоко і ретельно. Він повинен враховувати те, що для створення учнівських робіт використовуються нові для вчителя засоби ІКТ, і після першого знайомства з комп'ютерною програмою не кожен у новому середовищі зможе зробити відповідну роботу професійно, використовуючи всі передбачені можливості такого середовища.

Учнівська ж робота може не відповідати вимогам, які висуваються та ставляться до робіт учителів. Тобто саме такий підхід дозволяє вчителю-початківцю у використанні ІКТ не хвилюватися за свою професійну гідність і відчувати себе спокійніше, впевненіше, оскільки він працює не за себе, а за учня. Не слід ставити вчителя в "некомфортну" для нього ситуацію, коли він об'єктивно не може відразу все зробити, як "відмінник".

Крім того, слід враховувати, що будь-яка навчальна діяльність, побудована на використанні системи вправ та завдань і формується за принципом від простого до складного, у тому числі й діяльність щодо опанування ІКТ. Після виконання простого завдання щодо створення презентації учня, що містить 3–5 слайдів, за принципами "спірального" циклічного навчання вчителю буде з часом пропонуватися створення вчительської презентації, при розробці якої повторюються дії з опанування середовища, що особливо важливо для одержання навичок роботи з ІКТ, та додаються нові дії (як методичні так і комп'ютерні), оскільки вчительська робота повинна відрізнятися від учнівської за оздобленням та призначенням.

Враховуючи те, що виконання навчальних робіт у ролі учня є важливим моментом під час проведення тренінгу, тренерові доведеться повертатися кілька разів до пояснення його важливості, кожного разу роз'яснюючи зазначені методичні ідеї, покладені в основу побудови навчання на тренінгу.

HBM  Слід зробити наголос на необхідності запису вчителями у посібнику своїх ідей та пропозицій, які виникли при аналізі та обговоренні прикладів Портфоліо. Краще записи робити олівцями – завжди можна виправити чи змінити свої думки.

Можна фронтально перевірити результати виконання цієї вправи. Вчителі повинні зрозуміти призначення таких завдань – це є рефлексія (Див. Додаток №8), якій слід вчити як вчителів, так і учнів, оскільки вони не використовують цих прийомів при традиційному навчанні. Згідно ж з ідеями конструктивізму та теорії діяльності вміння рефлектувати має особливе значення для результативності навчання, оскільки при рефлексії в учнів з'являються нові знання на основі аналізу своєї власної діяльності або діяльності інших людей.

Тренерові слід бути готовим до того, що деякі вчителі можуть скептично ставитися до пропозиції записувати свої або чужі думки, але тренерові необхідно дуже коректно і наполегливо пропонувати виконувати завдання, які передбачаються програмою, звертаючи увагу на те, як цьому слід навчати учнів. Відзначимо, що вміння виділити нове в обговоренні, сформувати пропозиції та побачити перспективи до покращення роботи та стисло оформити їх письмово є дуже важливим насамперед для вчителя.

Крок 4.3. Створення папок для збереження складових Портфоліо (20 хв.). Наступний крок щодо створення папок для збереження складових Портфоліо не викликає у вчителів труднощів. Тренерові слід звернути їх увагу на необхідність використання латиниці для назви папок. Поясніть вчителям, що це потрібно, оскільки в майбутньому при перенесенні розроблених ними матеріалів по комп'ютерній мережі на інший комп'ютер не дозволяється використовувати символи кирилиці, зокрема українські літери, що може призвести до технічних помилок.

Коли деякі вчителі не встигають за виділений час створити всі папки, то доцільно запропонувати їм лишити завдання не повністю виконаним, а потім повернутися до його закінчення наприкінці дня на етапі організації самостійної роботи.

Крок 4.4. Структура Портфоліо навчального проекту (5 хв.) та Крок 4.5. Таблиця підготовки основних складових Портфоліо навчального проекту. Досвід проведення тренінгів за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" дозволяє стверджувати, що не слід пропускати ці кроки, особливо це стосується таблиці підготовки основних складових Портфоліо. Тренерові важливо нагадувати вчителям наприкінці вивчення кожного модуля про заповнення цієї таблиці та періодично перевіряти її заповнення кожним вчителем – це дає можливість мати повну інформацію про виконання кожним вчителем всіх завдань тренінгу.